چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
میکرو آرنا

میکرو آرنا (micRNA)

میکرو RNAها، گروهي از RNAهاي کوچک غير رمزگذار (ncRNA) به طول 22 الی 25 نوکلئوتيد هستند که در کنترل بسياري از فرايندهاي سلولي و تکاملي گياهان و حيوانات از طريق تنظيم رخدادهاي اپي‏ژنيک، ساختمان کروماتين، خاموشي ژني پس از رونويسي و يا مهار ترجمه نقش دارند.[1]

با توجه به نقش مهم میکروRNAها، بیان آن‏ها در سلول به شدت کنترل شده بوده و هر گونه تغییر در بیان آنها با ایجاد شرایط پاتولوژیکی مختلف از جمله ایجاد سرطان در ارتباط می‏باشد. میکروRNAها در سلول هم به صورت ژن‏های سرکوب‏کننده توموری و هم به صورت انکوژن‏ها فعالیت دارند. میکروRNAهای انکوژنی سبب کاهش بیان ژن‏های سرکوب‏کننده توموری و یا ژن‏هایی می‏شوند که در تمایز سلولی دخیل‏اند؛ از این‏رو، افزایش بیان آن‏ها و یا تکثیر آن‏ها به شکل‏گیری توموری منجر می گردد. اما میکروRNAهای سرکوبکننده توموری، میکروRNAهایی هستند که سطح بیان انکوژن‏های دخیل در سیکل سلولی و آپوپتوز را کاهش می‏دهند و لذا کاهش آنها سبب بروز تومور می‏گردد. مطالعه کالین در سال 2004 نشان داد که حدود 50% از ژن‏های میکروRNA انسانی شناخته شده، در نواحی از ژنوم که به نواحی شکننده مشهور هستند، قرار دارند که نشان می‏دهد میکروRNAها می‏توانند نقش‏های مهمی در ایجاد و پیشرفت سرطان ایفا کنند. برای مثال miR-125b-1 در ناحیه شکننده کروموزومی 11q24 قرار دارد و در تعدادی از بیماران مبتلا به سرطان پستان، شش، تخمدان و رحم دچار حذف می گردد.[2]

طبق گزارش ارائه شده توسطBCC research  بازار جهانی میکروآرنا از 572 میلیون دلار در سال 2014، به میزان 1 میلیارد دلار در سال 2019 خواهد رسید. (با نرخ رشد سالانه (12.6%(CAGR)[3]

 

منبع:

Garzon R, Marcucci G and Croce CM: Targeting microRNAs in cancer: rationale, strategies and challenge. Nat Rev Drug Discov (2010) 9:775-789

Deng S CG, Crose CM, Coukos G & Zhang L: Mechanisms of microRNA deregulation in human cancer. Cell Cycle (2008) 7:2643-2646

 
 
 

 

0%