چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
شرکت های زیر مجموعه
ردیف شرکت مشترک طرح مورد سرمایه گذاری
1  توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ خدمات پشتیبانی فناوری
2 صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری توسعه صادرات وتبادل فناوری در حوزه های فناورانه و نوآورانه
3  زیستا بن یاخته   درمان سرطان مغز به روش میکروآرنا
4  زیستا ژن فارمد   تولید سلول تولیدکننده آنتی بادی مونوکلونال سرتولیزومب
5 زیستا آسیا ژن   تولید کیت تشخیص سرطان پستان و ریه مبتنی بر میکروآرنا
6 زیستا آرنا فارمد   تولید پپتید دارویی سترورلیکس و لوپرلاید
7 هوم زیست ایمن فناور   ساخت ویروس نوترکیب سرخک علیه سرطان ریه
8 زیستا برنا ژن   تولید کلزای مقاوم به بیماریهای قارچی
9 زیستا ژن آفرین   تولید نمونه اولیه دستگاه نسل جدید NGS
10 زیستا سرمایه نفس   سرمایه گذاری در فناوریهای تنفسی
11 زیستا صبا ژن   تولید رده سلولی تولیدکننده افاتومومب
12 زیستا کاسپین ژن   تولید رده سلولی تولیدکننده راموسیرومب
13 توسعه راهکارهای فنی دانا (ترفند) تولید نمونه اولیه میکرومنیپولیتور
14 شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک شرکات مشاور سرمایه گذاری بورسی
15 صندوق سرمایه گذاری جسورانه اینوتک آشنا صندوق جسورانه بورسی
16 توسعه فناوری گردوی البرز   اصلاح ارقام جدید گردو 

 

0%