چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
شرکت های وابسته
ردیف شرکت مشترک طرح مورد سرمایه گذاری
1  زیستا بن یاخته   درمان سرطان مغز به روش میکروآرنا
2  زیستا ژن فارمد   تولید سلول تولیدکننده آنتی بادی مونوکلونال سرتولیزومب
3 زیستا آسیا ژن   تولید کیت تشخیص سرطان پستان و ریه مبتنی بر میکروآرنا
4 زیستا آرنا فارمد   تولید پپتید دارویی سترورلیکس و لوپرلاید
5 هوم زیست ایمن فناور ساخت ویروس نوترکیب سرخک علیه سرطان ریه
6 زیستا برنا ژن   تولید کلزای مقاوم به بیماریهای قارچی
7 زیستا ژن آفرین تولید نمونه اولیه دستگاه نسل جدید NGS
8 زیستا صبا ژن   تولید رده سلولی تولیدکننده افاتومومب
9 زیستا کاسپین ژن   تولید رده سلولی تولیدکننده راموسیرومب
10 توسعه فناوری گردوی البرز   اصلاح ارقام جدید گردو 
11 توسعه راهکارهای فنی دانا (ترفند) تولید دستگاه میکرومنیپولیتور برای تزریق درون سلولی
12 شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ خدمات پشتیبانی فناوری
13 صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات و تبادل فناوری در حوزه های نوآورانه
14 شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک شرکات مشاور سرمایه گذاری بورسی
15 صندوق سرمایه گذاری جسورانه اینوتک آشنا صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی
16 پیشگامان کارآفرینی کارن تامین مالی جمعی در استارت آپهای حوزه‌های نواورانه
17

اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد

ارزیابی شرکت های دانش بنیان و فناور
0%