چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

مناقصه

حوزه کشاورزی

شرح کلی،اهداف و اهمیت طرح :

باتوجه به سیاستگزاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی در راستای اجرایی نمودن برنامه های اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونزایی ( افزایش ضریب خود اتکایی و تقویت بنیه تولید داخلی ) و دستیابی به وضعیت رقابتی در صادرات محصولات باغبانی که از مزیت نسبی و رقابتی بالایی برخوردار می باشد ( رویکرد برونزایی ) ، احیای باغات قدیمی و غیر اقتصادی وایجاد باغ های باعملکرد تجاری و مناسب نیاز به تولید میلیونها نهال از ارقام باکیفیت و متحمل به تنش های محیطی که از بازارپسندی کافی برخوردار است،تولید میلیون­ها نهال در ختان میوه از رقم های تجاری و به روز دنیا مورد نیاز می باشد که امکان تامین آنها بدون کاربرد فن آوری های نوین تولید مقدور نیست لذا تقویت و حمایت از تولید نهال از طریق کشت بافت ضروری می باشد .

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

1-دریافت و مطالعه درخواست پیشنهاد طرح(RFP)

2-تکمیل فرم خام پیشنهاد طرح

3-ارسال فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح (پروپوزال) به همراه مستندات طرح

توجه فرمایید:

اطلاعات تماس جهت ارسال طرح پیشنهادی مطابق عناوین در جدول  زیر موجود می باشد.

 

ردیف عنوان درخواست پیشنهاد طرح(RFP) فایل RFP
1 یارانه کشت بافت
2 یارانه کودهای زیستی
3 فردوس کانون تولید محصول سالم
4 مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی در محصولات کشاورزی
5 شبکه سازی تولید تا مصرف کشت بافت گیاهی

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺷﻮرورزی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار در ﻓﺎزﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺷﻮرورزي و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر 
 

ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻏﺮب و ﺟﻨﻮبﻏﺮب ﮐﺸﻮر و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در ﻣﺎهﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﺠﻮم ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ رﯾﺰﮔﺮد اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻃﺮح درﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زهآب ﺷﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن (ﻣﯿﮕﻮ و آرﺗﻤﯿﺎ)، ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﭼﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮرورزي در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي رﯾﺰﮔﺮد، ﺿﻤﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ، زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺎﯾﺪاري را ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
 

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با طرح مورد نظر فایل زیر را دریافت نمایید.

تصفیۀ پساب کارخانه های الکل سازی

پیشنهاد مجموعه روش هاي زیست فناورانه و بالقوه اقتصادي به منظور فراهم آوردن امکان
پی شنهاد ساخت پایلوت یک واحد نمونه جهت ت صفیه پ ساب ا سل ک ل ازي تو سط یکی از واحدهاي معتبر الکل
سازي در سطح کشور
اهداف کمی در اجراي طرح:
1) بررسی وضعیت موجود با ملاحظات فنی و محلی 
2) اقدامات جهانی زیست فناورانه براي بهبود پالایش واحدهاي الکل سازي 
3) برر سی جنبه هاي زی ست محیطی و اقت صادي به منظور ت سهیل انجام طرح در مرحلۀ پایلوت 

جهت اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.

شناسایی فناوريهای نوین حوزه آب

در حال حاضر مساله آب یکی از مهم ترین اولویت هاي کشور می با شد به طوریکه تمامی نهادهاي متولی و دست اندرکار بخش عمده از ظرفیت خود را در این حوزه متمرکز نموده اند. معاونت علمی و ستاد زیست فناوري نیز به عنوان
پرچمدار حمایت و بکارگیري فناوري هاي در حل مشکلات ک شور به طور جدي وارد این حوزه شده ا ست. با توجه به وجود کاستی هاي عدیده در حوزه آب و تصفیه پساب و بروز بحران هاي جدي در حوزه آب و محیط زیست در
چندساله اخیر ضرورت و اهمیت طرح واضح و مبرهن است.


ستاد زیست فناوري در نظر دارد از طربق ایجاد یک شبکه گسترده تمامی فناوري ها و تقاضاها در حوزه آب و تصفیه پساب را احصا و ارزیابی نماید و با راس قراردادن این شبکه و جذب همکاري و مساعدت سایر دستکاه ها ي متولی و
دست اندرکار از موازي کاري ها و جزیره اي عمل کردن بخش ها جلوگیري نماید.

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

1-دریافت و مطالعه درخواست پیشنهاد طرح(RFP)

2-تکمیل فرم خام پیشنهاد طرح

3-ارسال فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح (پروپوزال) به همراه مستندات طرح

جهت  اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.

کتاب زیست فناوری

در راستای تولید محتوای آموزشی و ترویجی در حوزه دانش آموزی، فراخوانی با عنوان " تدوین کتاب زیست فناوری " برای رده سنی نوجوان برگزار می گردد.

 

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

مدیریت آموزش دانش‌آموزان متوسطه

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تیم‌های فعال در حوزه آموزش دانش‌آموزی دعوت می‌نماید تا با هدف "برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه در مدارس و پژوهش‌سراها در 7 استان تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، لرستان، یزد و مازندران" آمادگی خود برای همکاری را اعلام نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر دررابطه با فراخوان کلیک نمایید.