چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

مناقصه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺷﻮرورزی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار در ﻓﺎزﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺷﻮرورزي و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر 
 

ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻏﺮب و ﺟﻨﻮبﻏﺮب ﮐﺸﻮر و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در ﻣﺎهﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﺠﻮم ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ رﯾﺰﮔﺮد اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻃﺮح درﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زهآب ﺷﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن (ﻣﯿﮕﻮ و آرﺗﻤﯿﺎ)، ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﭼﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮرورزي در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي رﯾﺰﮔﺮد، ﺿﻤﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ، زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺎﯾﺪاري را ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
 

 فرم خام پیشنهاد طرح

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با طرح مورد نظر فایل زیر را دریافت نمایید.

تصفیۀ پساب کارخانه های الکل سازی

پیشنهاد مجموعه روش هاي زیست فناورانه و بالقوه اقتصادي به منظور فراهم آوردن امکان
پی شنهاد ساخت پایلوت یک واحد نمونه جهت ت صفیه پ ساب ا سل ک ل ازي تو سط یکی از واحدهاي معتبر الکل
سازي در سطح کشور
اهداف کمی در اجراي طرح:
1) بررسی وضعیت موجود با ملاحظات فنی و محلی 
2) اقدامات جهانی زیست فناورانه براي بهبود پالایش واحدهاي الکل سازي 
3) برر سی جنبه هاي زی ست محیطی و اقت صادي به منظور ت سهیل انجام طرح در مرحلۀ پایلوت 

 فرم خام پیشنهاد طرح
جهت اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.

شناسایی فناوريهای نوین حوزه آب

در حال حاضر مساله آب یکی از مهم ترین اولویت هاي کشور می با شد به طوریکه تمامی نهادهاي متولی و دست اندرکار بخش عمده از ظرفیت خود را در این حوزه متمرکز نموده اند. معاونت علمی و ستاد زیست فناوري نیز به عنوان
پرچمدار حمایت و بکارگیري فناوري هاي در حل مشکلات ک شور به طور جدي وارد این حوزه شده ا ست. با توجه به وجود کاستی هاي عدیده در حوزه آب و تصفیه پساب و بروز بحران هاي جدي در حوزه آب و محیط زیست در
چندساله اخیر ضرورت و اهمیت طرح واضح و مبرهن است.


ستاد زیست فناوري در نظر دارد از طربق ایجاد یک شبکه گسترده تمامی فناوري ها و تقاضاها در حوزه آب و تصفیه پساب را احصا و ارزیابی نماید و با راس قراردادن این شبکه و جذب همکاري و مساعدت سایر دستکاه ها ي متولی و
دست اندرکار از موازي کاري ها و جزیره اي عمل کردن بخش ها جلوگیري نماید.

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

1-دریافت و مطالعه درخواست پیشنهاد طرح(RFP)

2-تکمیل فرم خام پیشنهاد طرح

3-ارسال فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح (پروپوزال) به همراه مستندات طرح

جهت  اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.

توسعه و بکارگیری فناوريهای زیستی

این طرح درنظر دارد تا با استفاده از توان تحقیقاتی ، علمی و کارشناسی دانشگاههاي منطقه زاگرس و مراکز تحقیقاتی
استان هاي درگیر با پدیده در قالب پروژه هاي تحقیقاتی میدانی در استانهاي مختلف به ویژه علل وقوع و روشهاي
مقابله و سازگاري آنرا مورد بررسی قرار دهد. همچنین زمینه اقتصادي و روش هاي پایداري را براي اشتغال و بهبود
معیشت ساکنین از طریق بهبود روش هاي مشارکتی و شرکتهاي دانش بنیان فراهم آورد.

 

جهت دریافت فایل فراخوان کلیک نمایید.

مدلسازی،طراحی و ایجاد پایلوت پژوهشی

این طرح درنظر دارد تا با استفاده تلفیقی از منابع زهآب شور به منظور تولید آبزیان (میگو و آرتمیا)، علوفه
و چوب به صورت یک چرخه کامل شورورزي در کانونهاي ریزگرد، ضمن تثبیت این کانونها، زمینه
اقتصادي و پایداري را براي اشتغال و بهبود معیشت ساکنین از طریق بخش خصوصی و شرکتهاي دانش
بنیان فراهم آورد. همچنین با استفاده از این منابع زهآب در شورورزي مسایل مربوط به دفع این زهآبها و
باقی ماندن احتمالی ریزگردهاي نمکی در سطح در حوضچههاي تبخیري نیز به صورت اصولی رفع خواهد
شد.

جهت اصلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.

استحصال هرگونه ماده موثره با ارزش

ضایعات کشتارگاهی تولید شده در کشتارگاه شامل خون، استخوان و لاشه هاي حذفی فیزیولوژیک می باشد. با تدوین اصلاح الگوي مصرف در این تولیدات و عمل آوري آنها منجر به تولید موادي همچون پپتون، پودر خون و ... می شود که این مواد
تاثیر بسزایی در صنایع تولیداتی دیگر مانند پرورش دام و طیور دارد. با توجه به اینکه در کشتارگاه بعضاً به دلیل عدم وجود تکنولوژي هاي فرآوري، این ضایعات دفن می شوند که با ایجاد تکنولوژي هاي وابسته توام با اصلاح الگوي مصرف می توان این
ضایعات را به مواد موثري تبدیل نمود که داراي ارزش افزوده بالایی بوده و از طرفی هم واردات آنها را براي صنایع تولیدي دام و طیور به کشور کاهش داده و سبب اشتغال زایی و افزایش اقتصاد منطقه می شود. همچنین با توجه به نگاه کشور هاي
مختلف به ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه و نیاز تهیه و ساخت مواد اولیه استراتژیک در کشور نیاز به تولید محصولاتی مانند پپتون مورد توجه قرار گرفته است.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

حوزه کشاورزی

شرح کلی،اهداف و اهمیت طرح :

باتوجه به سیاستگزاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی در راستای اجرایی نمودن برنامه های اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونزایی ( افزایش ضریب خود اتکایی و تقویت بنیه تولید داخلی ) و دستیابی به وضعیت رقابتی در صادرات محصولات باغبانی که از مزیت نسبی و رقابتی بالایی برخوردار می باشد ( رویکرد برونزایی ) ، احیای باغات قدیمی و غیر اقتصادی وایجاد باغ های باعملکرد تجاری و مناسب نیاز به تولید میلیونها نهال از ارقام باکیفیت و متحمل به تنش های محیطی که از بازارپسندی کافی برخوردار است،تولید میلیون­ها نهال در ختان میوه از رقم های تجاری و به روز دنیا مورد نیاز می باشد که امکان تامین آنها بدون کاربرد فن آوری های نوین تولید مقدور نیست لذا تقویت و حمایت از تولید نهال از طریق کشت بافت ضروری می باشد .

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

1-دریافت و مطالعه درخواست پیشنهاد طرح(RFP)

2-تکمیل فرم خام پیشنهاد طرح

3-ارسال فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح (پروپوزال) به همراه مستندات طرح

توجه فرمایید:

اطلاعات تماس جهت ارسال طرح پیشنهادی مطابق عناوین در جدول  زیر موجود می باشد.

 

ردیف عنوان درخواست پیشنهاد طرح(RFP) فایل RFP
1 فردوس کانون تولید محصول سالم
2 مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی در محصولات کشاورزی
3 شبکه سازی تولید تا مصرف کشت بافت گیاهی

کتاب زیست فناوری

در راستای تولید محتوای آموزشی و ترویجی در حوزه دانش آموزی، فراخوانی با عنوان " تدوین کتاب زیست فناوری " برای رده سنی نوجوان برگزار می گردد.

 

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

مدیریت آموزش دانش‌آموزان متوسطه

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تیم‌های فعال در حوزه آموزش دانش‌آموزی دعوت می‌نماید تا با هدف "برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه در مدارس و پژوهش‌سراها در 7 استان تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، لرستان، یزد و مازندران" آمادگی خود برای همکاری را اعلام نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر دررابطه با فراخوان کلیک نمایید.

کسب و کار پایلوت اولیه خدمات سلامت

دستیابی به هدفگذاري کمی جهت کسب 3% بازار جهانی حوزه زیست فناوري اهمیت تمرکز بر حوزه ارائه خدمات زیست فناوري را افزایش میدهد، چرا که تحقق این هدف صرفاً از طریق تولید محصولات زیستی امکانپذیر نمی باشد . از سوي دیگر در سالهاي اخیر بازار مکمل هاي غذایی به واسطه افزایش تعداد باشگاه هاي ورزشی و فیتنس در کشور افزایش چشمگیري پیدا کرده است، که این موضوع با ارائه خدمات کلینیکی ژنتیکی براي رژیم غذایی و سلامت افراد در ارتباط می باشد. سطح آگاهی مردم نیز در این حوزه افزایش پیدا کرده که خود منجر به درخواست بیشتر دریافت
 خدمات این حوزه شده است. در طول سال تعداد زیادي از داده هاي ژنتیکی از ک شور خارج می شو ند که نیاز به داشتن یک مرکز در داخل کشور را ضروري مینماید. ذخیره اطلاعات ژنوم هر فرد و تحلیل آنها در زمان مورد نیاز یکی از خدمات مورد احتیاج است.

ارائه این خدمات شامل بخشهاي زیر میباشد:
• حوزه دستگاهی: توانمندي ساخت دستگاه NGS
• حوزه دریافت و تحلیل دادهها: دریافت نمونههاي ژنتیکی و تحلیل آنها
• حوزه درمان: ارائه خدمات درمانی مبتنی بر تحلیل دادههاي ژنتیکی انجام شده
 

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

 

طرح بهینه سازی سویه مولد گلوکوآمیلاز

پروپزال ها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیست فناوري به آدرس ذیل ارسال شوند.
کارگروه زیست فناوري صنعتی
نام مسئول مربوطه:خانم فاطمه فیض سلیمانی
آدرس: زعفرانیه-خیابان شهید فلاحی- کوچه شیرکوه -پلاك 11 - ساختمان دو معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
iranbtf@gmail.com و fermind@biodc.isti.ir: آدرس پست الکترونیک مسئول مربوطه
021 داخلی 1118 - شماره تماس: 22183124

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

بهینه سازي سویه باسیلوسی مولد آلفا-آمیلاز

درخواست براي ارائه پیشنهاد
طرح بهینه سازي سویه باسیلوسی مولد آلفا-آمیلاز
تهیه شده توسط کارگروه زیست فناوري صنعتی
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد طرح: 97/1/31

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

شاخصهای پايش وضعيت زيست فناوری

شرح كلي، اهميت و اهداف مورد نظر براي طرح


راهبري علم وفناوري كشور نيازمند آگاهي از وضعيت آن است. به اين منظور لازم است از طريق ا ندازه گيري و پايش شاخصهاي علم و فناوري زيستي نسبت به اين مهم اقدام گردد. با توجه به تهيه "سامانه ملي پ ايش و ارزيابي فناوري و
نوآوري ايران" و تعيين عناوين شاخصها در اين سامانه، لازم است نسبت به جمع آوري اطلاعات شاخصها و بارگذاري و متعاقبا پايش، ارزيابي و تحليل آنها اقدام شود. هدف از اجراي اين پروژه، تهيه اطلاعات شاخصهاي اين سامانه مي باشد.
 

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

1-دریافت و مطالعه درخواست پیشنهاد طرح(RFP)

2-تکمیل فرم خام پیشنهاد طرح

3-ارسال فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح (پروپوزال) به همراه مستندات طرح

انتقال تکنولوژی از مراکز عمده تحقیقات

با توجه به هزینههاي قابل توجه انجام شده در مراکز پژوهشی زیستی کشور و توسعه فناوري هاي مفید و متعدد در این
مراکز، و عدم برخورداري مراکز از ماموریت تولید و بهره برداري از نتایج این تحقیقات، انتقال نتایج حاصله و فناوريهاي
تو سعه یافته به شرکت هاي خ صو صی در جهت بهره ور نمودن هزینه هاي انجام شده و کمک به تحقق اقت صاد دانش
بنیان خواهد بود.

براي آنکه شاهد جریان فناوري از موسسات دولتی و بخش خصوصی باشیم لازم است شیوه نامه هاي معتبر و مصوب ، و
در برگیرنده روش دقیق کار، ملاحظات لازم، م سائل نیروي ان سانی حامل دانش، م سائل و مو ضوعات حقوقی، مالکیت
محقق، مراکز رشد و شرکت، مسائل قراردادي فی مابین، نحوه حمایت دولت (ستاد توسعه زیست فناوري)، موضوعات
انگیزشی و ... تدوین گردد.

جهت دریافت فایل فراخوان کلیک نمایید.