چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

انتقال تکنولوژی از مراکز عمده تحقیقات

انتقال تکنولوژی از مراکز عمده تحقیقات

با توجه به هزینه هاي قابل توجه انجام شده در مراکز پژوهشی زیستی کشور و توسعه فناوري هاي مفید و متعدد در این مراکز، و عدم برخورداري مراکز از ماموریت تولید و بهره برداري از نتایج این تحقیقات، انتقال نتایج حاصله و فناوري هاي توسعه یافته به شرکت هاي خصوصی در جهت بهره ور نمودن هزینه هاي انجام شده و کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.

براي آنکه شاهد جریان فناوري از موسسات دولتی و بخش خصوصی باشیم لازم است شیوه نامه هاي معتبر و مصوب و در برگیرنده روش دقیق کار، ملاحظات لازم، مسائل نیروي انسانی حامل دانش، مسائل و مو ضوعات حقوقی، مالکیت محقق، مراکز رشد و شرکت، مسائل قراردادي فی مابین، نحوه حمایت دولت (ستاد توسعه زیست فناوري)، موضوعات انگیزشی و ... تدوین گردد.

جهت دریافت فایل فراخوان کلیک نمایید.