چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
انتقال تکنولوژی از مراکز عمده تحقیقات

انتقال تکنولوژی از مراکز عمده تحقیقات

با توجه به هزینه هاي قابل توجه انجام شده در مراکز پژوهشی زیستی کشور و توسعه فناوري هاي مفید و متعدد در این مراکز، و عدم برخورداري مراکز از ماموریت تولید و بهره برداري از نتایج این تحقیقات، انتقال نتایج حاصله و فناوري هاي توسعه یافته به شرکت هاي خصوصی در جهت بهره ور نمودن هزینه هاي انجام شده و کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.

براي آنکه شاهد جریان فناوري از موسسات دولتی و بخش خصوصی باشیم لازم است شیوه نامه هاي معتبر و مصوب و در برگیرنده روش دقیق کار، ملاحظات لازم، مسائل نیروي انسانی حامل دانش، مسائل و مو ضوعات حقوقی، مالکیت محقق، مراکز رشد و شرکت، مسائل قراردادي فی مابین، نحوه حمایت دولت (ستاد توسعه زیست فناوري)، موضوعات انگیزشی و ... تدوین گردد.

جهت دریافت فایل فراخوان کلیک نمایید.