چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
شاخصهای پايش وضعيت زيست فناوری

شاخصهای پايش وضعيت زيست فناوری

شرح كلي، اهميت و اهداف مورد نظر براي طرح


راهبري علم وفناوري كشور نيازمند آگاهي از وضعيت آن است. به اين منظور لازم است از طريق ا ندازه گيري و پايش شاخصهاي علم و فناوري زيستي نسبت به اين مهم اقدام گردد. با توجه به تهيه "سامانه ملي پ ايش و ارزيابي فناوري و
نوآوري ايران" و تعيين عناوين شاخصها در اين سامانه، لازم است نسبت به جمع آوري اطلاعات شاخصها و بارگذاري و متعاقبا پايش، ارزيابي و تحليل آنها اقدام شود. هدف از اجراي اين پروژه، تهيه اطلاعات شاخصهاي اين سامانه مي باشد.
 

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

1-دریافت و مطالعه درخواست پیشنهاد طرح(RFP)

2-تکمیل فرم خام پیشنهاد طرح

3-ارسال فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح (پروپوزال) به همراه مستندات طرح

0%