چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
(منقضی)چهارمین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری ایران

چهارمین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری

 

حرکت بنیادین براي رشد و گسترش پایدار در زمینه هاي نوین علم و فناوري در کشور، نیاز به فرهنگ سازي و آشنایی ریشه هاي دانش آموزان با این فناوريها دارد. ستاد توسعه زیست فناوري، در راستاي ترویج و توسعه زیست فناوري و ایجاد شناخت بیشتر در سطوح دانش آموزان و هم راستا با راهبرد کلان 6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اقدام به برگزاري جشنواره دانش آموزي زیست فناوري به صورت هر دو سال یکبار نموده که تاکنون سه دوره از آن برگزار گردیده است. این رویداد علاوه بر شناسایی، معرفی و تشویق فعالان این فناوري، ایجاد فضاي رقابتی سالم به منظور ترویج و هدایت فعالیت هاي نوآورانه و فناورانه زیست فناوري در بین دانش آموزان را نیز به همراه دارد. ستاد توسعه زیست فناوري در نظر دارد چهارمین دوره جشنواره دانش آموزي زیست فناوري را با همکاري وزارت آموزش و پرورش در اسفندماه سال 1397 برگزار نماید.

 

مراحل ارائه پیشنهاد طرح:

  • دریافت و مطالعه درخواست پیشنهاد طرح
  • تکمیل فرم خام پیشنهاد طرح
  • ارسال فرم تکمیل شده پیشنهاد طرح به همراه مستندات طرح
     

 

فرم های پیشنهاد طرح(RFP) به تفکیک کمیته:

0%