چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
مجموعه شرکت های صندوق

سرمایه گذاری های انجام شده

   زیستا بن یاخته    

طرح مورد سرمایه گذاری در شرکت زیستا بن یاخته در بخش درمان سرطان مغزبه روش میکروآرنا می باشد.

 

  زیستا ژن فارمد    

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش تولید سلول تولیدکننده آنتی بادی مونوکلونال سرتولیزومب می باشد.

 

 زیستا آسیا ژن   

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش تولید کیت تشخیص سرطان پستان و ریه مبتنی بر میکروآرنا می باشد.

 

  زیستا آرنا فارمد    

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش تولید پپتید دارویی سترورلیکس و لوپرلاید می باشد.

 

 

 توسعه راهکارهای فنی دانا (ترفند)   

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش ساخت ویروس نوترکیب سرخک علیه سرطان ریه می باشد.

 

  زیستا برنا ژن    

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش تولید کلزای مقاوم به بیماریهای قارچی می باشد.

 

 زیستا ژن آفرین    

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش تولید نمونه اولیه دستگاه نسل جدید NGS می باشد.

 

   زیستا صبا ژن    

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش تولید رده سلولی تولیدکننده افاتومومب می باشد.

 

  زیستا کاسپین ژن 

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش تولید رده سلولی تولیدکننده راموسیرومب می باشد.


 

 هوم زیست ایمن فناور

طرح مورد سرمایه گذاری در بخش ساخت ویروس نوترکیب سرخک علیه سرطان ریه می باشد.

 

 

0%