چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
معرفی

معرفی الویت های سرمایه گذاری

اولویت هاى سرمایه گذارى صندوق، منطبق بر مصوبات ستاد توسعه زیست فناورى معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، به شرح نمودار مقابل است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کنار اولویت هاى عام معرفى شده، برخى زیرحوزه ها به منظور تشخیص و درمان سرطان هاى شایع و برخى بیمارى ها، واکسن ها و ... به شرح زیر، به صورت ویژه مورد حمایت قرار مى گیرند:

0%