حوزه تجهیزات

اولویت‌های حوزه تجهیزات

  • تجهیزات در بخش صنایع زيرساخت مانند WFI ,PW؛
  • تجهیزات در بخش صنایع بالادستي مانند PH؛
  • تجهیزات در بخش توليد و صنایع مياني مانند: انواع مخازن ثابت و متحرك استيل – انواع بيوراكتور با كليه تجهيزات و متعلقات مكانيكي و الكتريكي و اتوماسيون و ...؛
  •  تجهیزات در بخش صنایع پايين دستي و خالص سازي مانند: انواع فيلتر - الكتروفورز – دستگاه ها و سيستم هاي پركنی، خشک کن پاششی، ستون های کروماتوگرافی، دستگاه گرانول سازی، خشک کن سرمایشی و ...؛
  •  تجهیزات در بخش كنترل كيفيت مانند: اسپكتروفوتومتر و ... .
0%