حوزه محیط زیست

اولویت‌های حوزه محیط زیست:

  • زیست پالائی از منابع خاک و آب؛

  • تولید پلیمرهای زیستی مناسب برای تثبیت خاک در کانونهای تولید گرد و غبار و طوفانهاي شن و نمك؛

  • اجرای عملیات میدانی تثبیت ذرات خاک در کانونهای تولید گرد و غبار و طوفانهاي شن؛

  • جلوگیری ازآلودگی هوا از طریق حذف آلاینده های سمی (ناشی ازفعالیتهای صنعتی) با استفاده از فناوریهای زیستی؛

  • تولید سوخت زیستی (بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل) نسل دوم و سوم با درنظر‌گرفتن کاهش آلاینده‌های محیطی؛

  • حذف نیترات فلزات سنگین از شبکه های تامین آب آشامیدنی؛

  • حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری؛

  • بیولیچینگ فلزات با ارزش از معادن؛

  • بهره برداري ازآبهاي شور،لب‌شور و غيرمتعارف؛

0%