چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
حوزه واکسن

اولویت های حوزه واکسن

  • واکسن انسانی: DT&DTP،  Pentavalent&Hexavalent، IPV (Inactivated Polio Vaccine ) MMR ، Meningococcal conjugate ACWY، Pneumococcal conjugate، HPV (Human Papilloma virus)، Varicella، Rotavirus، Typhoid (Salmonella Typhi), CMV (Cytomegalovirus)، Leishmania، Hib،  Toxoplasma
  • واکسن دامی: تب برفکی، تب سه روزه، یون گوسفندی، اکتیمای مسری، واکسن ضد کنه، واکسن سه گانه IBR، واکسن لپتوسپیرا در سگ، واکسن ضد کیست هیداتیک؛
  • واکسن طیور: واکسن اورنیتوباکتریوم، واکسن غیرفعال سه ظرفیتی کلی باسیلوز طیور، واکسن چهارگانه IB,ND,AI,EDS، واکسن رئوویروس زنده، واکسن کوکسیدیوز ماکیان؛
  • واکسن آبزیان: واکسن چندگانه استرپتوکوکوزیس ماهی، واکسن تزریقی ماهی، واکسن بیماری های ویروسی ماهی؛
0%