چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

ارتباط با صندوق

ارتباط با صندوق

نشانی: تهران، خیابان خالداسلامبولی (وزراء)، کوچه 16، شماره 6، ط 1، كدپستي 1511766813

تارگاه: www.biotechfund.ir     

ایمیل: info@biotechfund.ir

تلفن: 88482558

نمابر: 88482533

ارتباط با صندوق

ارتباط با صندوق