چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
مدیران صندوق

مدیران صندوق

 

ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سمت در صندوق سایر توضیحات
1 مهدی دیلم‌صالحی مدیر عامل دریافت رزومه
2 دکتر مصطفی قانعی رئیس هیات مدیره  سوابق
3 دکتر محمدعلی ملبوبی عضو هیات مدیره دریافت رزومه
4 مهندس رضا زرنوخی نائب رئیس هیات مدیره دریافت رزومه
5 دکتر حامد ساجدی عضو هیات مدیره دریافت رزومه
6 مهندس محمدعلی بحرینی عضو هیات مدیره دریافت رزومه