چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
مدیران صندوق

مدیران ارشد

تصویر نام و نام خانوادگی سمت در صندوق سایر سمت‌ها و سوابق مدیریتی
مهدی دیلم‌صالحی

مدیرعامل صندوق

مشاور معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری

 بازرس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

دکتر مصطفی قانعی

رئیس هیأت مدیره

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری

رئیس هلدینگ دارویی و سلامت سازمان اقتصادی رضوی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر محمدعلی ملبوبی

عضو هیأت مدیره

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

رئیس کارگروه زیست فناوری کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ج.ا.ایران

مهندس رضا زرنوخی

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
دکتر حامد ساجدی

عضو هیأت

مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
دکتر محمدعلی بحرینی

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو

مدیران داخلی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
علی عباسی مدیر ارزیابی و امکانسنجی
ابوذر زرنوخی مدیر تسهیلات
رسول تارویردیلو مدیر مالی
مجید  آمحمد کردستانی مدیر اداری و اجرایی
0%