چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1399/02/16 در ساعت 11:39:16

اولين جلسه كارگروه محيط زيست ستاد توسعه زیست فناوری

اولين جلسه هم انديشي كارگروه محيط زيست ستاد توسعه زيست فناوري به رياست جناب آقاي دكتر قانعي در 30 ارديبهشت ماه سال جاري در ساختمان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار گرديد.

اولين جلسه كارگروه محيط زيست ستاد توسعه زیست فناوری

اولين جلسه هم انديشي كارگروه محيط زيست ستاد توسعه زيست فناوري به رياست جناب آقاي دكتر قانعي در 30 ارديبهشت ماه سال جاري در ساختمان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار گرديد. در اين نشست كه با حضور جمعي از نخبگان اين حوزه برگزارشد ، وظايف و انتظارات ستاد توسعه زيست فناوري ازتشكيل اين كارگروه مشخص گرديد و مواردي ازجمله هدايت تحقيقات زيست محيطي، ارائه خروجي هايي كه منجر به دستورالعمل هاي وزارتخانه اي و قانوني خواهد شد ،ارائه نقشه علمي براي كاهش آلودگي هاي محيط زيست با استفاده اززيست فناوري و استفاده از ابزارهاي قانوني و تشويقي براي كاربرد بيوتكنولوژي توسط صنايع و.... به عنوان مهمترين وظايف و انتظارات ستاد توسعه زيست فناوري ازاين كارگروه برشمرده شد. سپس اعضا به طرح مهم ترين موضوعات مرتبط با محيط زيست و قابل بررسي در اين كارگروه پرداختند . مواردي مانند : دغدغه ها و نگراني هاي زيست محيطي مشتمل بر آلودگي محيط زيست با فلزات سنگين ، لزوم بومي سازي راهكارهاي جهاني حذف آلودگي هاي محيط زيست و پسماند هاي نفتي و اهميت ذخاير ژني و تنوع زيستي كشور ، مديريت صحيح بر روي عملكردهاي بانك هاي ژني ، ايجاد بخش ترويج و فرهنگ سازي در كارگروه ،اهميت بيشتري به جايگاه محيط زيست نه تنها از ديدگاه انساني بلكه به عنوان طبيعت و اكوسيستم ، استفاده از تمامي ظرفيت ها و پتانسيل كشور دراين حوزه ،حمايت ازحوزه هايي كه سبب ارزش افزوده خواهد شد مانند توليد سوش هاي مناسب براي تصفيه بيولوژيكي، ساخت و توليد سيستم هاي بيولوژيكي براي تصفيه پسابها و كيت هاي تشخيص آلاينده ها و... بنا بر گفته جناب آقاي دكتر لطيفي رييس اين كارگروه تعيين حوزه هاي فعاليت و برنامه ها ،تعيين تركيب اصلي شوراي كارگروه، معرفي هشت كميته پيشنهادي در ذيل كارگروه محيط زيست وتعيين اولويت هاي سال 1393 از اقدامات اوليه اين كارگروه خواهد بود 

0%