چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1399/02/16 در ساعت 11:39:16

فراخوان شناسائی کیفی مناقصه گران ( شرکت های دانش بنیان ) دو مرحله ای

انستیتو پاستور ایران در نظر دارد راهبری بخش تولید واکسن های ویروسی ( هاری دامی ) و بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی مجتمع تولیدات انستیتو را از طریق شناسایی کیفی اشخاص واجد شرایط، به آنان واگذار نماید.

فراخوان شناسائی کیفی مناقصه گران ( شرکت های دانش بنیان ) دو مرحله ای

انستیتو پاستور ایران در نظر دارد راهبری بخش تولید واکسن های ویروسی ( هاری دامی ) و بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی مجتمع تولیدات انستیتو را از طریق (فراخوان) شناسایی کیفی اشخاص حقوقی واجد شرایط که مطابق اسناد و مستندات، توان علمی، سابقه اجرائی، فنی، مالی و امکانات مرتبط با تولید فرآورده فوق را دارا باشند به آنان واگذار نماید.

1. میزان تولید ماهیانه هر محصول طبق مشخصات دقیق علمی مندرج در اسناد مناقصه متعاقباً تحویل شرکت کنندگان در مناقصه قرار خواهد شد.

2. نام و نشانی مناقصه گزار: مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران کیلومتر 25 بزرگراه تهران-کرج روبروی مترو اتمسفر دفتر معاون تولید تلفن تماس 02636102313 و نمابر 02636102900

3. محل تحویل مستندات: مناقصه گران می توانند جهت تحویل مستندات مربوط به توان علمی، فنی و مالی خود و دریافت کار برگ استعلام ارزیابی برای انجام کار تا 14 روز پس از انتشار فراخوان نوبت دوم در جراید کثیرالانتشار، از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعداز ظهر با همراه داشتن معرفی نامه کتبی به آدرس مناقصه گزار مندرج در این فراخوان مراجعه نمایند.

4. مناقصه گران لازم است قبل از تحویل مستندات خود کار برگ استعلام ارزیابی و ضمائم را از دستگاه مناقصه گزار دریافت و ضمن تایید و ممهور نمودن آن با قید عبارت "قرائت شد قابل قبول است" به همراه مستندات مربوط به توان علمی، فنی، مالی، سابقه اجرایی و سایر اسناد مربوط را بصورت مدون تهیه و در   به آدرس اعلامی بوسیله نماینده خود به دستگاه مناقصه گذار تحویل و با قید تاریخ، رسید دریافت دارند.

5. کلیه شرایط مربوط به موضوع فراخوان، شرایط علمی، فنی، کمی و کیفی تولیدات، نمونه قرارداد، شرایط اختصاصی، شرایط عمومی و سایر اسناد مربوط به فراخوان متعاقباً، پس از انجام ارزیابی کیفی و مشخص شدن اشخاص حقوقی واجد شرایط برای دعوت به مناقصه، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

6. انستیتو در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

7. هزینه چاپ و انتشار فراخوان و ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی (عنداللزوم) به عهده برنده خواهد بود.

8. بخشی از شرایط مهم مربوط به فراخوان عبارتند از:

   الف) مدیر عامل با حداقل ده سال سابقه علمی و عملی در زمینه تولید محصول مورد نظر

   ب) داشتن مدرک دکترای تخصصی برای مدیرعامل یا هیأت علمی بودن وی

   ج) الزام به افزودن حداقل یک فرآورده جدید علاوه بر فرآورده های موجود بخش در طی مدت قرارداد

   د) تعهد به حفظ و صیانت حداقل 80% از پرسنل مشغول در بخش

   ه) تجربه آموزش تخصصی مرتبط مدیرعامل و طی دوره آموزش تخصصی در ارتباط با موضوع فراخوان

   و) داشتن برنامه مدون و مستند کمی و کیفی برای ارتقاء محصولات موجود بخش

   ز) شرکت های مستقر در مراکز رشد وپارک های علم و فناوری در اولویت هستند

  ح) مدیران عامل شرکتهای دارای سابقه انتقال تکنولوژی در حوزه مرتبط در اولویت می­باشند

0%