چهار شنبه 12 آبان 1395
English
  • تلفن تماس:021-88482558

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

1395/08/01 در ساعت 09:04:21

چاپ کتاب مبانی ورود به دنیای زیست فناوری

کتاب "مبانی ورود به دنیای زیست فناوری" اولین کتاب از پنج جلد کتابی است که تحت عنوان " زیست‌فناوری در مدرسه " در ستاد توسعه زیست فناوری و با همکاری پژوهشکده شمال– انستیتو پاستور ایران، تدوین و چاپ شده است.

چاپ کتاب مبانی ورود به دنیای زیست فناوری

 کتاب "مبانی ورود به دنیای زیست فناوری" اولین کتاب از پنج جلد کتابی است که تحتعنوان " زیست‌فناوری در مدرسه " در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوریریاست جمهوری و با همکاری پژوهشکده شمال– انستیتو پاستور ایران، تدوین و چاپ شدهاست. در نگارش این مجموعه سعی شده است مطالب به گونه ای ارائه شوند که ضمنسادگی باعث افزایش روحیه پژوهشگری و خلاقیت در دانش آموزان شده و دقت آنان را بهپیرامون خود بیشتر کنند. مباحث مطرح شده در این کتاب به شرح زیر است:

 

مبحث اولمعرفی بیوتکنولوژی زیست فناوری

مبحث دومنقش سلول ها در زیست فناوری

مبحث سومکشف چگونگی انتقال صفات،گسترش علم زیست‌فناوری

مبحث چهارمزیست فناوری؛ زمین سالم/غذای سالم

مبحث پنجمزیست فناوری و تولید دارو

مبحث ششمزیست فناوری و دریاها

مبحث هفتمزیست‌فناوری و انرژی پاک

مبحث هشتمعلوم مختلف در زیست فناوری

مبحث نهمزیست فناوری در ایران

 

سایر کتاب های این مجموعه در دست نگارش می باشد. لازم به ذکر است که نسخه الکترونیکی این کتاب از بخش انتشارات سایت ستاد قابل دانلود است.

منبع خبر :ستاد توسعه زیست فناوری