چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1396/10/18 در ساعت 14:39:34

توسط ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی

استانداردهای مرتبط با زیست‌مهارگرها و کودهاي زیستی تدوین می‌شود

توسط ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی

ستاد توسعه زیست فناوري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري که به عنوان یکی از نهادهاي پیشرو در بحث زیست فناوري است، در زمینه تدوین برخی از استانداردهاي مربوط به صنایع پیشرفته در کشور استانداردهایی تدوین می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در زمینه استانداردسازي، در دو بخش زیست مهارگرها و کودهاي زیستی فعالیت می کند.
سازمان ملی استاندارد نیز در همین زمینه در قالب کمیته هاي انرژي، استاندارد فناوري نانو، استاندارد محیط زیست و استاندارد بیولوژي و میکروبیولوژي به بحث تدوین استانداردهاي ملی حوزه زیست فناوري وارد شده است.

 

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری