شرکت‌های وابسته-2

شرکت های زیر مجموعه

ردیفشرکت مشترکطرح مورد سرمایه گذاری
1 زیستا بن یاخته درمان سرطان مغز به روش میکروآرنا
2 زیستا ژن فارمد تولید سلول تولیدکننده آنتی بادی مونوکلونال سرتولیزومب
3زیستا آسیا ژن تولید کیت تشخیص سرطان پستان و ریه مبتنی بر میکروآرنا
4زیستا آرنا فارمد تولید پپتید دارویی سترورلیکس و لوپرلاید
5هوم زیست ایمن فناور
ساخت ویروس نوترکیب سرخک علیه سرطان ریه
6زیستا برنا ژن تولید کلزای مقاوم به بیماریهای قارچی
7زیستا ژن آفرین
تولید نمونه اولیه دستگاه نسل جدید NGS
8زیستا صبا ژن تولید رده سلولی تولیدکننده افاتومومب
9زیستا کاسپین ژن تولید رده سلولی تولیدکننده راموسیرومب
10توسعه فناوری گردوی البرز اصلاح ارقام جدید گردو 
11توسعه راهکارهای فنی دانا (ترفند)
تولید دستگاه میکرومنیپولیتور برای تزریق درون سلولی
12شرکت توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ
خدمات پشتیبانی فناوری
13صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات و تبادل فناوری در حوزه های نوآورانه
14شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک
شرکات مشاور سرمایه گذاری بورسی
15صندوق سرمایه گذاری جسورانه اینوتک آشنا
صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی
16پیشگامان کارآفرینی کارن
تامین مالی جمعی در استارت آپهای حوزه‌های نواورانه
17اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد
ارزیابی شرکت های دانش بنیان و فناور
افزودن ماژول جدید
0%