فرآیند سرمایه‌گذاری

فرایند سرمایه گذاری

صندوق زیست فناوری به منظور حمایت از استارت آپ ها و شرکتهای نوپا و محققان صاحب ایده، نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای زیست فناوری در 4 شاخه مرسوم زیست فناوری کشاورزی، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری صنعتی و زیست فناوری دریا اقدام می نماید.

در صورتی که پروژه پیشنهادی در فهرست اولویت‌های سرمایه گذاری باشد و حداقل های مدنظر صندوق را از حیث فنی و تیم اجرایی کسب نماید، صندوق با مدل زیر نسبت به سرمایه گذاری در آن اقدام خواهد نمود:

نحوه تعیین سهم دانش فنی:

با توجه به اینکه سهم دانش فنی یکی از مسائل مهم در تعاملات سرمایه پذیر و سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه و دانش بنیان است، لذا صندوق زیست فناوری دو روش برای تعیین سهم دانش فنی دارد:

  • تعیین سهم ثابت برای دانش فنی: در صورت وجود دانش فنی (نه توانمندی فناورانه و نه توانایی و سابقه علمی و توانایی مدیریت و ... ) و امکان ارزشگذاری دانش فنی موجود، گزارشی تهیه و در نهایت با مجری در این خصوص توافق خواهد شد.
  • تعیین سهم متغیر برای دانش فنی: در این روش سهم دانش فنی به درآمدزایی شرکت وابسته خواهد بود و هرچه سودآوری شرکت افزایش داشته باشد، سهم دانش فنی و توانمندی فناورانه افزایش خواهد داشت و در غیر اینصورت سهم حداقل برای مجری در نظر گرفته خواهد شد. در این روش امکان افزایش سهم مجری به بیش از 50 درصد نیز وجود خواهد داشت.

نکته: مساله حائز اهمیت این است که سهام تعیین شده برای مجری صرفاً تابع مرحله سرمایه گذاری فعلی است و در صورت نیاز به تزریق مالی بیش از اعداد توافق شده اولیه، در دوره های بعدی جذب سرمایه، سهام مجری رقیق خواهد شد.

متقاضیان برای آشنایی بیشتر با عملکرد صندوق زیست فناوری می‌توانند به فهرست طرح‌های مود سرمایه گذاری صندوق مراجعه نمایند.

افزودن ماژول جدید
0%