مدل تضمین بهره وری

تضمین بهره‌وری

محصولات دانش‌بنیان بسیار زیادی در حوزه زیست فناوری به ثبت رسیده‌اند و تاکنون توانسته اند بخشی از بازار را از آن خود کنند. یکی از نکات مهم در استفاده از این محصولات در بازار، اعتماد مصرف کننده و صنعت به محصول دانش بنیان و پذیش ریسک جایگزینی آن با محصولی غیردانش‌بنیان است که سالیان سال جواب خود را پس داه است.

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری در راستای حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و نوآور حوزه زیست فناوری، مدل تضمین بهره وری محصولات دانش‌بنیان حوزه کشاورزی (کودهای زیستی) را اجرایی نموده است.

تضمین صندوق شامل موارد زیر است:

  • صندوق عدم کاهش بهره‌وری مزارع (در صورت استفاده از دستورالعمل کشت شرکت دانش بنیان) را تضمین می نماید؛
  • در صورت کاهش بهره وری مزرعه (کاهش برداشت محصول) نسبت به میانگین سه سال قبل، صندوق معادل ریالی کاهش برداشت را در وجه ذینفع و در سقف قرارداد، پرداخت می نماید.
  • در صورت افزایش بهره وری مزرعه، صندوق در افزایش برداشت، بالمناصفه با بهره بردار شریک می‌باشد؛
  • بهره بردار متعهد است در صورت افزایش بهره وری، از دستورالعمل پیشنهادی شرکت در زمان مورد توافق قرارداد و بدون تضمین صندوق استفاده نماید.

مدل تضمین صندوق به شرح زیر است:

  • ارزیابی شرکت متقاضی بهره مندی از مدل تضمین؛
  • ارزیابی مجوزات محصول از حیث فنی و اثرگذاری برای تضمین؛
  • ارزیابی صنعت متقاضی بهره مندی از مدل تضمین؛
  • عقد قرارداد تضمین سه جانبه با متقاضی و بهره بردار؛

کلیه شرکتهای متقاضی می توانند درخواست خود را با ذکر مشخصات پروژه مدنظر برای صندوق ارسال نمایند.

افزودن ماژول جدید
0%