انواع وام

تعریف:
واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
صندوق زیست به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و فناوری)، مواد اولیه و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند.

کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.
 


شرایط شرکتها جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل به همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه؛

تعریف:
به منظور تامین نیاز مشتریان در مواردی که احتیاج به قطعات یدکی و ابزار کار در بخش تولید و ماشین آلات و تاسیسات در بخش های تولیدی داشته باشند، توسط صندوق و واگذاری آن به مشتریان به صورت نسیه یا فروش اقساطی ایجاد گردیده است. 

شرایط اعطای تسهیلات: 

 • اخذ درخواست کتبی و تعهد مشتری مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده اینگونه اموال از صندوق
 • اخذ درصدی از قیمت کالا به صورت پیش دریافت توسط صندوق از مشتری
 • تعیین سود صندوق بر اساس نرخ های مصوب و با توجه به شرایط معامله از نظر مدت و میزان پیش دریافت
 • قیمت فروش نسیه یا اقساطی عبارت از: سود صندوق+ قیمت تمام شده کالا= قیمت فروش نسیه
 • الزام صندوق به اطمینان از قابل برگشت بودن اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد

شرایط شرکتها جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل به همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه؛

تعریف:
جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.
جعاله در بخش های تولیدی کاربرد داشته و صندوق می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند.

کلیه شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و فناوری محور می‌توانند به منظور ایجاد، توسعه و یا تکمیل طرحهای تولید خود از عقد جعاله استفاده نمایند.

مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله مطابق ضوابط و مقررات صندوق صورت می پذیرد.
 

شرایط شرکتها جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل به همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه؛

تعریف:
اجاره به شــرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شــرط شود مسـتاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. به عبارت ديگر خريد و واگذاري اموال منقول و غير منقول به درخواست کتبي مشـــتري توسط صندوق (به عنوان موجر) به مدت معين براي اجاره ، مشروط بر اينکه در صورت پرداخت کامل مال الاجاره در پايان مدت قرارداد اجاره ، مشتري (‌مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد .

​کاربرد اين تسهيلات در اعطاي تســـهيلات ميان مدت و بلند مدت به منظور تامين نيازهاي سرمايه اي و ثابت واحد هاي توليدي، کشاورزی، صنعتی و کسب و کارهای مرتبط مي باشد.

به کليه واحد هاي توليدي (‌شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و فناور) ‌و خدماتي حوزه زیست فناوری و سلامت براي خريد اموال منقول و غير منقول قابل پرداخت مي شود. تقاضا در مورد خريد اموال منقول يا غير منقول با طول عمر مفيد بيش از ٢ سال باشد.

مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از عقد فوق مطابق ضوابط و مقررات صندوق صورت می پذیرد.

شرایط شرکتها جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل به همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه؛
 • متقاضي در تقاضا ضمن درج نوع و مشخصات دقيق اموال، مسئوليت خريد، استفاده، انتخاب، تحويل، حمل، نصب و راه اندازي اموال موضوع قرارداد را به عهده گرفته و از نحوه کاربرد صحيح مال مورد اجاره اطلاع کافي داشته باشد.
 • در صورتی که موضوع تسهيلات ملک باشد صندوق در موقع پذيرش درخواست، موافقت خريدار يا خريداران بيع نامه هاي فوق را با انتقال شش دانگ ملک موضوع بيع نامه به نام صندوق در ذيل يا ظهر بيع نامه اخذ و بيع نامه را در پرونده تسهيلاتي متقاضي ضبط نمايند.
 • متقاضيان استفاده از تسهيلات اجاره به شرط تمليک خريد دفتر کار بايســتي پروانه و مجوز هاي مربوط به تاسيس دفتر کار را دارا بوده و جهت دريافت تسهيلات آن را به صندوق ارائه نمايند.
 • اخذ تعهد نامه يا اقرار نامه محضري از متقاضي در خصوص عدم واگذاري ملک به غير، اجاره مجدد، وثيقه گذاشتن، انتقال و ... قبل از اعطاي تسهيلات الزامي مي باشد.
 • اصل و تصوير مبايعه نامه اموال منقول و غير منقول.
افزودن ماژول جدید
0%