چارت سازمانی

مدیران میانی

مدیران واحدها و بخش‌های مختلف صندوق

مجتبی یعقوبی مجتبی یعقوبی
مجتبی یعقوبی

مدیر مالی 

ابوذر زرنوخی ابوذر زرنوخی
ابوذر زرنوخی

مدیر قرارداد ها و امور کارگزاری

سید عرفان ابویی سید عرفان ابویی
سید عرفان ابویی

معاون اعتباری

شبنم کریمی شبنم کریمی
شبنم کریمی

مدیر اداری و اجرایی

افزودن ماژول جدید
0%