وام فروش اقساطی تجهیزات

فروش اقساطی تجهیزات

تعریف:

به منظور تامین نیاز مشتریان در مواردی که احتیاج به قطعات یدکی و ابزار کار در بخش تولید و ماشین آلات و تاسیسات در بخش های تولیدی داشته باشند، توسط صندوق و واگذاری آن به مشتریان به صورت نسیه یا فروش اقساطی ایجاد گردیده است. 

شرایط اعطای تسهیلات: 

 • اخذ درخواست کتبی و تعهد مشتری مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده اینگونه اموال از صندوق
 • اخذ درصدی از قیمت کالا به صورت پیش دریافت توسط صندوق از مشتری
 • تعیین سود صندوق بر اساس نرخ های مصوب و با توجه به شرایط معامله از نظر مدت و میزان پیش دریافت
 • قیمت فروش نسیه یا اقساطی عبارت از: سود صندوق+ قیمت تمام شده کالا= قیمت فروش نسیه
 • الزام صندوق به اطمینان از قابل برگشت بودن اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد


شرایط شرکتها جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل به همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه؛
افزودن ماژول جدید
0%