وام اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک

تعریف:

اجاره به شــرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شــرط شود مسـتاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. به عبارت ديگر خريد و واگذاري اموال منقول و غير منقول به درخواست کتبي مشـــتري توسط صندوق (به عنوان موجر) به مدت معين براي اجاره ، مشروط بر اينکه در صورت پرداخت کامل مال الاجاره در پايان مدت قرارداد اجاره ، مشتري (‌مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد. ​کاربرد اين تسهيلات در اعطاي تســـهيلات ميان مدت و بلند مدت به منظور تامين نيازهاي سرمايه اي و ثابت واحد هاي توليدي، کشاورزی، صنعتی و کسب و کارهای مرتبط مي باشد.

به کليه واحد هاي توليدي (‌شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و فناور) ‌و خدماتي حوزه زیست فناوری و سلامت براي خريد اموال منقول و غير منقول قابل پرداخت مي شود. تقاضا در مورد خريد اموال منقول يا غير منقول با طول عمر مفيد بيش از ٢ سال باشد. مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از عقد فوق مطابق ضوابط و مقررات صندوق صورت می پذیرد.


شرایط شرکتها جهت استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
 • داشتن پروانه بهره برداری
 • نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی و صندوقها
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط
 • داشتن کلیه ضوابط و شرایط صندوق درخصوص اعطای تسهیلات مذکور


مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه و ...؛
 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال قبل به همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پروژه؛
 • متقاضي در تقاضا ضمن درج نوع و مشخصات دقيق اموال، مسئوليت خريد، استفاده، انتخاب، تحويل، حمل، نصب و راه اندازي اموال موضوع قرارداد را به عهده گرفته و از نحوه کاربرد صحيح مال مورد اجاره اطلاع کافي داشته باشد.
 • در صورتی که موضوع تسهيلات ملک باشد صندوق در موقع پذيرش درخواست، موافقت خريدار يا خريداران بيع نامه هاي فوق را با انتقال شش دانگ ملک موضوع بيع نامه به نام صندوق در ذيل يا ظهر بيع نامه اخذ و بيع نامه را در پرونده تسهيلاتي متقاضي ضبط نمايند.
 • متقاضيان استفاده از تسهيلات اجاره به شرط تمليک خريد دفتر کار بايســتي پروانه و مجوز هاي مربوط به تاسيس دفتر کار را دارا بوده و جهت دريافت تسهيلات آن را به صندوق ارائه نمايند.
 • اخذ تعهد نامه يا اقرار نامه محضري از متقاضي در خصوص عدم واگذاري ملک به غير، اجاره مجدد، وثيقه گذاشتن، انتقال و ... قبل از اعطاي تسهيلات الزامي مي باشد.
 • اصل و تصوير مبايعه نامه اموال منقول و غير منقول.
افزودن ماژول جدید
0%