مستندات قانونی

اصلی‌ترین مستند قانونی صندوق زیست فناوری

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوب جلسه 705 مورخ 27-10-1390

شماره ابلاغ: 90/14064/دش     تاریخ ابلاغ:   1390-11-26

خلاصه:

مصوبه سياست‌ها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه زيست‌فناوري در جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه 705 مورخ 27/10/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 13/10/90 معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ شد:

شرح:

با توجه به تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري بر توجه ويژه به توسعه زيست فناوري و نظر به اعلام زيست فناوري به عنوان يكي از اولويت‌هاي ملي فناوري در نقشه جامع علمي كشور و با عنايت به تأكيد بر زيست فناوري در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، «ستاد توسعه زيست فناوري» كه در اين مصوبه به‌اختصار «ستاد» ناميده مي‌شود، به منظور ايجاد هماهنگي در سطح ملي در حوزه زيست فناوري، تشكيل مي‌شود.

ماده 1- اعضاي «ستاد» عبارتند از:

1- معاون علمي و فناوري رئيس جمهور

2- وزير علوم، تحقيقات و فناوري

3- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- وزير جهاد كشاورزي

5- وزير صنعت، معدن و تجارت

6- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

7- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

8- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

9- وزير نفت و يا نماينده وي

10-رئيس مركز همكاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري

11-دبير ستاد و 5 تن از خبرگان و متخصصان مرتبط كه به پيشنهاد دبير ستاد و با حكم رئيس ستاد منصوب خواهند شد.

تبصره 1- معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، رئيس ستاد مي‌باشد.

تبصره 2- دبير ستاد با حكم رئيس ستاد به مدت 4 سال منصوب مي‌شود؛ تمديد حكم دبير بلامانع است.

تبصره 3- ساختار تشكيلاتي و شرح وظايف دبيرخانه ستاد توسعه زيست فناوري، در ستاد تهيه و به تصويب مراجع ذيصلاح قانوني خواهد رسيد.

ماده 2- «ستاد» مرجع اصلي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، راهبري اجرايي، هماهنگي و رصد در حوزه زيست فناوري است كه به تدوين برنامه‌هاي اجرايي در چارچوب نقشه جامع علمي كشور و سياست‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اسناد بالادستي كشور مي‌پردازد.

ماده 3- دولت موظف است بودجه لازم را براي «ستاد» جهت امور اجرايي و حمايتي به‌صورت يك رديف مجزا در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و در اختيار اين ستاد قرار دهد.

ماده 4- دولت موظف است منابع لازم را براي سرمايه‌گذاري و كسب 3 درصد سهم بازار جهاني زيست فناوري (مصرح در اهداف نقشه جامع علمي كشور) تأمين نمايد. «ستاد» موظف است با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، كل منابع تخصيصي كشور به حوزه زيست فناوري را شفاف‌سازي و اعلام نمايد.

ماده 5- «ستاد» موظف است متناسب با تحولات داخلي و بين‌المللي اين حوزه و به منظور دستيابي به اهداف نقشه جامع علمي كشور، اقدامات لازم را براي اصلاح و به روز رساني «سند ملي زيست فناوري» انجام دهد و براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد.

ماده 6- «ستاد» وظيفه حمايت، هدايت و هماهنگي مؤسسات دولتي و غيردولتي كه در زمينه زيست فناوري فعاليت مي‌كنند را بر عهده دارد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط موظفند اولويت‌هاي زيست فناوري مصوب «ستاد» را در برنامه‌ريزي‌هاي خود منظور و منابع مالي لازم را تأمين نمايند و گزارش فعاليت‌هاي خود را به «ستاد» ارائه دهند. هم‌چنين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور موظفند اين اولويت‌ها را در برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي خود مورد توجه قرار دهند.

ماده 7- روش هاي تشويقي براي فعال‌سازي افراد و مراكز علمي، پژوهشي و صنعتي و شركت‌هاي دولتي و خصوصي و جهت دهي به آنها بايستي در اولويت فعاليت‌هاي «ستاد» قرار گيرد.

ماده 8- به «ستاد» اجازه داده مي‌شود از طريق تشكيل صندوق حمايت از سرمايه گذاري زيست فناوري، امكان سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در حوزه‌هاي اولويت‌دار را فراهم نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط مي‌توانند منابع مالي خود را از طريق اين صندوق در زمينه زيست فناوري سرمايه‌گذاري نمايند. هم‌چنين حمايت از بنگاه‌هاي خصوصي فعال در زمينه زيست فناوري براي توسعه اين فناوري و كسب بازارهاي بين‌المللي از طريق سرمايه‌گذاري خطرپذير انجام گيرد.

ماده 9- «ستاد» و دستگاه‌هاي ذيربط موظف هستند با آينده‌نگري براي استفاده سريع از فرصت‌ها در جهت كسب آمادگي، استانداردها و تأييديه‌هاي لازم را براي ورود محصولات زيست فناوري توليد شده داخل كشور به بازارهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي فراهم نمايند.

ماده 10- «ستاد» با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي براي تعامل پويا با كشورهاي جهان و نهادهاي بين‌المللي، اقدامات لازم را انجام مي‌دهد.

ماده 11- «ستاد» قوانين و مقرراتي را كه براي توسعه زيست فناوري در سطح ملي مورد نياز است، به منظور تصويب به مراجع ذيربط پيشنهاد مي‌دهد.

ماده 12- نظر به اهميت و ضرورت ايجاد زيست بانك مركزي ايران در حفظ تنوع زيستي و ژنتيكي، «ستاد» با تشكيل كارگروه ويژه مركب از همه دستگاه‌هاي اجرايي كه به نحوي در تشكيل مجموعه يا بانك‌هاي ژني و سلولي خاص فعاليت داشته و دارند، سازوكارهاي لازم را براي ايجاد زيست بانك ذخيره‌اي ملي فراهم آورده و اين موضوع را از طريق تشكيل شبكه بانك‌هاي ژني كشور مديريت نمايد.

ماده 13- دولت تسهيلات و امكانات ويژه براي واردات مواد اوليه تحقيقاتي و توليدي مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و شركت‌هايي كه فهرست و مشخصات آنها از سوي «ستاد» اعلام مي‌شود، فراهم مي نمايد. دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط «ستاد» با همكاري وزارتخانه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 14- «ستاد» وظيفه نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در اين زمينه بر عهده دارد.

ماده 15- رئيس «ستاد» موظف است هر 6 ماه يك بار گزارش پيشرفت برنامه‌هاي «ستاد» و هم‌چنين در صورت نياز، پيشنهادهاي اين ستاد را جهت رفع موانع توسعه زيست فناوري، براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال نمايد.

ماده 16- اين مصوبه مشتمل بر يك مقدمه، 16 ماده و 3 تبصره در جلسه 705 مورخ 27/10/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.ص/705.1.1


افزودن ماژول جدید
0%