خرید دین

خرید دین

با توجه به نياز مبرم شركت‌هاي توليدكننده و فعال در زمينه سلامت به سرمايه در گردش و در راستای تسهیلگری براي شرکت‌های صادراتی این حوزه و با عنايت به مدت زمان بالاي وصول چك‌هاي شركت‌هاي پخش، تسهيلات خريد دين (خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی) براي شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور فعال در حوزه زيست فناوري و سلامت پرداخت گردید. کلیه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و فناوری محور حوزه سلامت و زيست فناوري می‌توانند به منظور تامين سرمايه در گردش و نقد نمودن چك‌هاي مشتريان خود، از تسهيلات خريد دين استفاده نمایند. مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از خريد دين مطابق ضوابط و مقررات صندوق زیست فناوری صورت می‌پذیرد.

تعاریف:

 • منظور از خريد دين، خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی است.
 • منظور از اوراق و اسناد تجاری، آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.
 • منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد.

 شرایط لازم شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات:

 • داشتن اهلیت قانونی
 • داشتن شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی
 • داشتن توانایی لازم جهت بازپرداخت تسهيلات (در صورت نقدنشده چك متعهد)
 • خرید دین، پس از احراز حقیقی بودن دین (در ازاي فاكتور رسمي يا قرارداد) بصورت نقدی انجام می‌شود.
 • متعهد (صادركننده چك) بايد از شركت‌هاي پخش معتبر (و ترجيحاً پخش سراسري) باشد. متعهد و فروشنده (شركت واگذارنده چك) نبايد داراي ذينفع واحد باشند.
 • خريد دين مشروط بر اعتبارسنجي مثبت فروشنده و متعهد است؛ در صورت وجود سابقه منفي اعتباري (چك برگشتي و اقساط سررسيدگذشته و مشكوك الوصول)، خريد دين آنها انجام نمي‌شود. در صورت عدم دسترسي به اطلاعات اعتبارسنجي متعهد، خريد دين صرفاً با تضمين چك مستقل فروشنده انجام خواهد شد.

مدارک لازم:

 • درخواست مکتوب شرکت؛
 • اساسنامه، شرکتنامه/اظهارنامه ثبتی شرکت؛
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛
 • آگهی تغییرات ثبتی در روزنامه رسمی طی دو سال قبل تاکنون؛
 • کپی شناسنامه، کارت ملی مدیران، سهامداران و ضامنین؛
 • صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال قبل به همراه اظهار نامه مالياتی؛
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت؛
 • گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی و مجوزات اخذشده؛
 • ارائه اسناد حقيقي بودن دين شامل قرارداد يا فاكتور رسمي و رسيد انبار متعهد و ...؛
افزودن ماژول جدید
0%