انواع وام و تسهیلات

انواع وام‌ و تسهیلات پرداختی صندوق زیست

خرید دینخرید دین
خرید دین

منظور از خرید دین، خرید اوراق و اسناد تجاری به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آنها می‌باشد که در اینجا منظور از اوراق و اسناد تجاری، آن دسته از اسناد و اوراق بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.

مشاهده بیشتر
جعالهجعاله
جعاله

جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند. جعاله در بخش های تولیدی کاربرد داشته و صندوق می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند.

مشاهده بیشتر
فروش اقساطی مواد اولیهفروش اقساطی مواد اولیه
فروش اقساطی مواد اولیه

واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
صندوق زیست به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و فناوری)، مواد اولیه و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می‌رساند. کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.

مشاهده بیشتر
فروش اقساطی تجهیزاتفروش اقساطی تجهیزات
فروش اقساطی تجهیزات

به منظور تامین نیاز مشتریان در مواردی که احتیاج به قطعات یدکی و ابزار کار در بخش تولید و ماشین آلات و تاسیسات در بخش های تولیدی داشته باشند، توسط صندوق و واگذاری آن به مشتریان به صورت نسیه یا فروش اقساطی ایجاد گردیده است. 

مشاهده بیشتر
اجاره به شرط تملیکاجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک

اجاره به شــرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شــرط شود مسـتاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. به عبارت ديگر خريد و واگذاري اموال منقول و غير منقول به درخواست کتبي مشـــتري توسط صندوق (به عنوان موجر) به مدت معين براي اجاره ، مشروط بر اينکه در صورت پرداخت کامل مال الاجاره در پايان مدت قرارداد اجاره ، مشتري (‌مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد. ​کاربرد اين تسهيلات در اعطاي تســـهيلات ميان مدت و بلند مدت به منظور تامين نيازهاي سرمايه اي و ثابت واحد هاي توليدي، کشاورزی، صنعتی و کسب و کارهای مرتبط مي باشد.

مشاهده بیشتر
فرآیند اعطای وام و تسهیلاتفرآیند اعطای وام و تسهیلات
فرآیند اعطای وام و تسهیلات

صندوق زیست فناوری به منظور حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و فناور و صنایع خلاق فعال در زمینه زیست فناوری (اعم از حوزه کشاورزی، پزشکی، صنعتی و دریایی) نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و ایجادی اقدام می‌نماید.

در صورتی که درخواست شرکت در فهرست اولویت‌های مصوب ستاد توسعه زیست فناوری باشد و حداقل های مدنظر صندوق را از حیث فنی و تیم اجرایی کسب نماید، صندوق بر اساس فرایند زیر نسبت به اعطای وام و تسهیلات اقدام خواهد نمود:

 

متقاضیان برای آشنایی بیشتر با عملکرد صندوق زیست فناوری می‌توانند به فهرست تسهیلات اعطا شده مراجعه نمایند.

مشاهده بیشتر
افزودن ماژول جدید
0%